Tunniväline tegevus

Iseenesest mõistetavalt on koolis kõige tähtsam tegevus õppimine. Samas on silmaringi laiendamisel ja teatud võimete arendamisel väga suur roll täita ka tunnivälisel tegevusel. See hõlmab hobidega tegelemist, konkurssidel ja üritustel osalemist, aga ka nende korraldamist, samuti ühiskondlikku aktiivsust.

Küll aga peavad kool ja õpilane leidma otstarbeka tasakaalu õppetööle ja tunnivälisele tegevusele kuluva aja osas. Kui õpilane saab õppetööga hakkama vähemalt rahuldavalt, siis soodustab kool igati tema aktiivsust tunnivälises tegevuses.